Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol)

logo

Projekta numurs VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002

Struktūrvienības kods VP44

2020. gada decembrī Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), sadarbībā ar LBTU, Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes augstskolu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” ir uzsākuši valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” pētnieciskā projekta (Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002) “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi” (LandLat4Pol) īstenošanu.

Iestādes loma projektā Projekta partneris

Sadarbības partneri Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes augstskola un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Projekta uzsākšanas datums 01/12/2020

Projekta beigu datums 30/11/2022

Projekta mērķis ir izstrādāt uz zināšanām balstītus risinājumus un priekšlikumus zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, izvērtējot zemes izmantošanas efektivitāti, noteicošos virzītājspēkus, kā arī sagatavot metodiskos risinājumus Latvijas ainavu kartēšanai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Izpēte tiks veikta vairākos posmos: Konceptuālā un metodoloģiskā ietvara definēšana; Zemes resursu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšana; Uz zināšanām balstītas pieejas izstrāde ainavu novērtēšanai, kartēšanai un apsaimniekošanai; Vadlīniju un ieteikumu sagatavošana zemes resursu izmantošanai un ainavu pārvaldībai; Pētījuma rezultātu izplatīšana.

Iegūtās zināšanas un rezultāti kalpos par pamatu rekomendācijām politikas veidotājiem zemes izmantošanas un ainavu politikas jomā, stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā, kopējā lauksaimniecības politikā un vides aizsardzībā. Tiks sagatavoti labās prakses piemēri nozaru profesionāļiem un pētniekiem projekta jomās. Pētījums sniegs jaunas zināšanas un risinājumus, kas nepieciešami, lai attīstītu līdzsvarotu zemes resursu izmantošanu un ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu Latvijā. Pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāti visaptveroši alternatīvi scenāriji un dinamiskie modeļi attiecībā uz zemes resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī izveidots pamats interaktīvam ainavu atlantam.

Projekta budžets 376 550 EUR t.sk. LBTU 155 006 EUR

Projekta vadītājs Pēteris Lakovskis (AREI); no LBTU - Ilze Stokmane, Aleksejs Nipers