Pārlekt uz galveno saturu

Mežkopība

Zinātniskā darba virzieni:

 • Vides faktoru ietekmes novērtējums meža ekosistēmās
 • Koksnes pieauguma noteikšanas teorētisko modeļu izstrāde
 • Latvijas saimnieciski nozīmīgo koku sugu koksnes pieaugums
 • Vietējo un introducēto koku sugu audžu struktūra un ražība
 • Bērzu jaunaudžu struktūra un to kopšanas modeļu izstrāde
 • Dabiskās un mākslīgās meža atjaunošanas novērtējums dažādos meža augšanas apstākļu tipos
 • Dabisko meža biotopu daudzveidība
 • Dažādu meža atjaunošanas paņēmienu zinātniska izpēte

Sadarbība ar ārzemju partneriem:

Ziemeļreinas - Vestfālenes Lauksaimniecības, Vides un patērētāju aizsardzības ministrija

 • Kopīgu semināru organizēšana
 • Katedras docētāju stažēšanās Vācijā
 • Studentu prakses Vācijā
 • Vācijas Meža augstskolu studentu prakses Latvijā
 • Vācijas meža darbinieku profesionālās ekskursijas Latvijā
 • LLU profesoru lekcijas Ebersvaldes meža augstskolā

Galvenās publikācijas:

 • Dreimanis A., Miezīte O., Indriksons A., Rūba J. The succession dynamics in sphagnosa forest site type ecosystem after the forest fire. Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2011. - 85.lpp.
 • Liepa I., Miezīte O., Lazdiņš A. Carbon accumulation in overground and root biomass of Grey alder (Alnus incana (L.) Moench) aegopodiosa. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 46.-51.lpp. 
 • Liepa I. Audžu krājas tekošā pieauguma noteikšanas četru urbšanas metožu precizitātes salīdzinājums. Mežzinātne. - Nr.23(56), 2011, 58.-57.lpp.
 • Liepa I. Mizas nozīme krājas tekošā pieauguma noteikšanā. Mežzinātne. - Nr.24(57), 2011, 58.-64.lpp.
 • Liepa I., Bārdulis A., Daugaviete M., Lazdiņš A., Bārdule A. Biomasas struktūra un oglekļa uzkrāšanās virszemes un sakņu biomasā baltalkšņa Alnus incana (L.) Moench. jaunaudzēs lauksaimniecības zemēs. Mežzinātne. - Nr.23(56), 2011, 71.-88.lpp.
 • Liepa I., Bertaite L. Analysis of tree felling, regeneration, import and export dynamics in Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 13.-16.lpp. 
 • Liepa I., Bārdulis A. Fine-root biomass and morphology of sapling scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2011. - 34.lpp. 
 • Liepa I., Luguza S. Structure of impact of maximal temperatre [temperature] on radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2012. - 90.lpp. 
 • Straupe I., Jankovska I., Donis J. Monetary value and social role of forest recreation services in Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 65.-70.lpp. 
 • Straupe I., Jankovska I., Donis J., Ozoliņa I. The impact of recreation on forest vegetation in Ziemelu and Kurzeme suburbs of Riga city. Daugavpils University. Institute of Systematic Biology. - Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2011. - 123.lpp.
 • Straupe I., Donis J. The assessment of contribution of forest plant non-wood products in Latvia’s national economy. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 59.-64.lpp. 
 • Straupe I., Baumanis I., Donis J. Economic aspects of game management in Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 52.-58.lpp. 
 • Straupe I., Liepa L. Black alder woodland key habitat relevance in Zemgale. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2012. - 10.lpp. 
 • Straupe I., Kalniņš V., Sudars R. Bioindication usage in air pollution monitoring. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences. Faculty of Engineering. Forest Faculty. - Jelgava, 2012. - 45.lpp. 
 • Šulcs V. Vaskulāro augu nosaukumterminu datu banka (DB) – pamats zinātniskas nosaukumterminoloģijas pilnveidei Latvijā. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 240.-242.lpp.
 • Šulcs V., Cepurīte B. Lāčauzu ģints (Bromus L. s.l.) apjoma izpratne Latvijā. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 74.-75.lpp.
 • Jankovska I. Rīgas pilsētas mežu apsaimniekošanas problemātika un risinājumi. Promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013. - 112. lpp.
 • Gackis M. Bebra Castor fiber L. populācijas aspekti meliorētajos mežos : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013. - 34. lpp.
 • Jankovska I., Donis J., Straupe I., Panagopoulos T., Kupfere L. (2013) Assesment of the forest recreation accessibility in Latvia.In: Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 22, No. 7b, pp. 2145-2151.
 • Ikauniece S., Brūmelis G., Kasparinskis R., Nikodemus O., Straupe I., Zariņš J. (2013) Effect of soil and canopy factors on vegetation of Quercusrobur woodland in the boreo-nemoral zone: A plant-trait based approach. In: Forest Ecology and Management. Vol.295, p. 43-50.
 • Miezīte O., Okmanis M.,Indriksons A., Ruba J., Polmanis K., Freimane L. (2013) Assessment of sanitary condition in stands of Norway spruce (Piceaabies Karst.) damaged by spruce bud scale (PhysokermespiceaeSchrnk.). In: iForest – Biogeosciences and Forestry, 6, pp. 73-78 [online 2013-02-07] URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor0703-006, ISSN: 1971-7458.
 • Jansons Ā., Sisenis L., Neimane U., Rieksts-Riekstiņš J. (2013) Biomass production of young lodgepole pine (Pinus contorta var. Latifolia) stands in Latvia. In: iForest – Biogeosciences and Forestry, 6.- pp. 10-14. [online 2013-02-07] URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor0703-006, ISSN: 1971-7458.
 • Sable I., Grinfelds U., Zeps M., Irbe I., Noldt G., Jansons Ā., Treimanis A., Koch G. (2013) Chemistry and kraft pulping of seven hybrid aspen clones. Dimension measurements on the vesels and UMSP of the cell walls. In: Holzforschung, 67 (5), pp. 505-510.
 • Jansons Ā., Matisons R., Baumanis I., Puriņa L. (2013) Effect of climatic factors on height increment of Scots pine in experimental plantation in Kalsnava, Latvia. In: Forest Ecology and Management, 306, pp. 185-192.
 • Pakalne M., Indriksons A. (2012) Management and monitoring of three Latvian raised bogs and a fen. In: Mires from pole to pole.The Finnish Environment, 38. T. Lindholm and R. Heikkilä (eds.).- Helsinki: Finnish Environment Institute, Natural Environment Centre.- pp. 259-280.
 • Zālītis P., Jansons J., Indriksons A. (2012) Kokaudžu parametru dinamika meliorētos pārejas purvos. No:Mežzinātne, 26 (59)'2012.–Salaspils.- 6.-19. lpp.
 • Miezīte O., Indriksons A., Dreimanis A., Freimane L. (2013) The consequences of the forest fire in Sphagnosa forest site type ecosystem. In: Proceedings of third International scientific conference "Rural development 2013", 28 - 29 November 2013, Kaunas, Lithuania. Akademija, Volume 6, Book 3.- pp. 359-365.
 • Ruba J.,Miezīte O., Baltmanis R., Luguza S. (2013) Abiotic risks of managing young forest stands of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). In: Annual 19th International Scientific Conference proceedings “Research for Rural Development 2013”, Jelgava, Latvia. pp. 27-33.
 • Freimane L., Miezīte O., Ailts M., Meiere N., Luguza S. (2013) Response reaction of Scots pine Pinus sylvestris L. after forest fire in forest site type Vacciniosa turf.mel. in Klīve forest district. In: Proceedings of third International scientific conference "Rural development 2013", 28 - 29 November 2013, Kaunas, Lithuania. Akademija, Volume 6, Book 3.- pp. 272-278.
 • Luguza S., Liepa I., Baltmanis R. (2013) Specificity of response reaction of Norway spruce to global climate change. In: Annual 19th International Scientific Conference proceedings “Research for Rural Development 2013”, Jelgava, Latvia. pp. 6-12.
 • Bērziņa Z., Stankevičiūté J., Šidlauskas G., Bakasejevs E., Zdankovska A., Gackis M. (2013) Trichinella sp. infection in martens (Martes martes, Martes foina) in Latvia and Lithuania (Kaunas region). In: Proceedings of third International scientific conference "Rural development 2013", 28 - 29 November 2013, Kaunas, Lithuania. Akademija, Volume 6, Book 2.- pp. 34-37.
 • Jansons Ā., Voronova-Petrova A., Ruņģis D., Kānberga-Siliņa K., Džeriņa B. (2012) Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) atjaunošana – sēklu plantācijas pēcnācēju ģenētiskā daudzveidība. No: Mežzinātne, 26(59)'2012.–Salaspils.- 61.-73. lpp.
 • Baumanis I., Veinberga I., Ļubinskis L., Ruņģis D., Jansons Ā. (2012) Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) plantāciju sēklu kvalitāte un ģenētiskā daudzveidība mainīgos vides apstākļos. No: Mežzinātne 26(59)2012.-Salaspils.- 74.-87. lpp.
 • Smilga J., Zeps M., Voronova-Petrova A., Džeriņa B., Jansons Ā. (2012) Klonu sastāvs parastās apses (Populus tremula L.) dabiski atjaunojušās jaunaudzēs. No: Mežzinātne 26(59)2012.-Salaspils.- 88.-101. lpp.
 • Neimane U., Baumanis I., Jansons Ā. (2012) Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) veģetatīvo un ģeneratīvo pēcnācēju augšanas salīdzinājums. No: Mežzinātne 26(59) 2012.-Salaspils.- 102.-119. lpp.
 • Kānberga-Siliņa K., Jansons Ā., Ruņģis D. (2012) Koksnes veidošanā iesaistīto gēnu ekspresija parastās priedes (Pinus sylvestris L.) brīvapputes ģimenēs salīdzinājumā ar relatīvo koksnes blīvumu. No: Mežzinātne 26(59) 2012.-Salaspils.- 120.-133. lpp.
 • Sisenis L., Jansons Ā., Puriņa L., Jansons J., Džeriņa B., Ābele A. (2012) Klinškalnu priedes (Pinus contorta Dougl. var. latifolia Engelm.) koksnes mitrums jaunaudzes vecumā. No: Mežzinātne 26(59)2012.- Salaspils.- 134.-144. lpp.
 • Zeps M., Šāble I., Grīnfelds U., Jansons Ā., Irbe I., TreimanisA. (2012) Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. x Populus tremula L.) un parastās apses (Populus tremula L.) koksnes un sulfāt celulozes šķiedru īpašības 20 gadu vecumā. No: Mežzinātne 26(59) 2012.-Salaspils.- 145.-154. lpp.
 • Šāble I., Grīnfelds U., Jansons Ā., Vīķele L., Irbe I. Verovkins A., Bāders E., Treimanis A. (2012) Parastās priedes (Pinus sylvestris) un Klinškalnu priedes (Pinus contorta) koksnes piemērotības papīra ražošanai salīdzinošā analīze. No: Mežzinātne 26(59)2012.-Salaspils.- 155.-166. lpp.
 • Bārdulis A. (2013) Sakņu biomasas izpēte sausieņu priežu (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs. Promocijas darba kopsavilkums (Dr.silv.)  zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013.
 • Sisenis L. (2013) Klinškalnu priedes (Pinus contorta Dougl. Varlatifolia Engelm.) introdukcijas perspektīvas Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums (Dr.silv.)  zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013.
 • Gackis M. (2013) Bebra Castor fiber L. populācijas aspekti meliorētajos mežos. Promocijas darba kopsavilkums (Dr.silv.)  zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013.
 • Jankovska I. (2013) Rīgas pilsētas mežu apsaimniekošanas problemātika un risinājumi. Promocijas darba kopsavilkums (Dr.silv.)  zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013.
 • Jansons Ā., Matisons R., Krišāns O., Puriņa L., Džeriņa B., Neimane U. (2014) Height of the mass point and some properties of crown of 26 year old Scots pine and lodgepole pine as potential parameters for wind damage in Zvirgzde, Latvia. In: Baltic Forestry, Vol. 20, No. 1(38), pp. 48-57. ISSN 1392-1355.
 • Āboliņa E., Luzadis V.A., Lazdiņa D. (2014) Analysis of the adoption of willow growing practice in Latvia. In: Baltic Forestry, Vol. 20, No. 1(38), pp. 78-87. ISSN 1392-1355.
 • Jankovska I., Straupe I., Brumelis G., Donis J., Kupfere L. (2014) Urban forests of Riga, Latvia – pressures, naturalness, attitudes and management. In: Baltic Forestry, ISSN 1392-1355
 • Irbe I., Sable I., Nold G., Grinfelds U., Jansons Ā., Treimanis A., Koch G. (2014) Wood and tracheid properties of Norway spruce (Picea abies [L] Karst.) clones grown on former agricultural land in Latvia. In:Baltic Forestry, ISSN 1392-1355.
 • Ruba, J., Miezīte, O. Luguza S. (2014) Impact of risk factor management on the sanitary condition of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) pure stands in Latvia. In: Journal of Forest Science, 60, 2014 (5): pp. 181–189. ISSN 1212-4834 (Print) ISSN 1805-935X (On-line). URL: www.agriculturejournals.cz.
 • Rūsiņa, S., Gavrilova, Ģ., Roze, I., Šulcs, V. (2014). Temporal species turn over and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia. In: Proceedings of Latvian Academy of Sciences. Sect. B: natural, exact and applied sciences, 68 (1/2), 68–79. ISSN: 1407009X.
 • Jansons Ā., Zurkova S., Lazdina D., Zeps M. (2014) Productivity of poplar hybrid (Populus balsamifera x P. laurifolia) in Latvia. In: Agronomy Research, 12 (1), 469-478. ISSN 1406-894X.
 • Luguza S., Liepa I., Baltmanis R.(2013) Specificity  of Response Reaction of Norway Spruce to Global Climate Change.In: Annual 19th International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2013”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 6-12.
 • Rūba J., Miezīte O. (2014) Biotic and anthropogenic risk factors in Norway spruce mixed stands management. In: Annual 20th International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2014”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 42-49. ISSN 1691-4031.
 • Rieksts-Riekstiņš J., Jansons Ā., Smilga J., Baumanis I., Ray D., Connolly T. (2014) Climate suitability effect on tree growth and survival for Scots pine provenances in Latvia. In: Annual 20th International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2014”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 57-62. ISSN 1691-4031.
 • Kalniņš V., Straupe I., Sudārs R. (2014) Evaluation of cumulative air pollution in Rīga and Liepāja with cumulative pollution index method. In: Annual 20th International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2014”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 127-132. ISSN 1691-4031.
 • Liepa I., Zaļkalns O. (2014) The diversity of the environmental impact in Kurzeme. In: Journal of Life Sciences. July 2014, Vol. 8, No. 7, pp. 570-581., ISSN 1934-7391, USA
 • Pučka I., Lazdiņa D. (2014) Radial growth changes in Salix caprea L. and Salix alba L. stands. In: Proceedings of International conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2014). Kaunas, Lithuania, 29.05.2014.- Kaunas, pp: II-17 – II-26. ISSN 1822-7554.
 • Zālītis P., Jansons J.,Indriksons A. (2013) Mežaudžu parametric hidrotehniski meliorētajos mežos pēdējos piecdesmit gados. No: Mežzinātne 27 (60) 2013.- 36.-66. lpp.
 • Puriņa L., Neimane U., Džeriņa B., Jansons Ā. (2013) Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) atjaunošanos ietekmējošie faktori. No: Mežzinātne 27 (60) 2013.- 67.-76. lpp.
 • Bāders E., Neimane U., Adamovičs A., Donis J., Šņepsts G., Jansons Ā. (2013) Atzarošanās ietekme uz parastās egles stumbra kvalitātijaunaudzesvecumā. No:Mežzinātne 27 (60) 2013.- 77.-90. lpp.
 • Krišāns O., Rieksts-Riekstiņš J., Taukačs K., Jansons Ā. (2013) Melnalkšņa un baltalkšņa stumbru sulas plūsma ziemas period Latvijā. No: Mežzinātne 27 (60) 2013.- 91.-102. lpp.
 • Bārdulis A. (2013) Sakņu biomasas izpēte sausieņu priežu (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs. Promocijas darba kopsavilkums (Dr.silv.)  zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 2013.
 • Irbe I., Sable I.,Noldt G., Grinfelds U., Jansons Ā., Treimanis A., Koch G. (2015) Wood and tracheid properties of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) clones grown on former agricultural land in Latvia. Baltic Forestry.Kaunas: Institute of Forestry, LRCAF, Vol. 21, No. 1 (40), pp. 114-123. ISSN 1392-1355.
 • Jansons Ā., Donis J., Danusevicius D., Baumanis I. (2015) Differential analysis for next breeding cycle for Norway spruce in Latvia. Baltic Forestry. Kaunas: Institute of Forestry, LRCAF, Vol. 21, No. 2 (41), pp. 285-297. ISSN 1392-1355.
 • Jankovska I., Straupe I., Brumelis G., Donis J., Kupfere L. (2014) Urban forests of Riga, Latvia – pressures, naturalness, attitudes and management. Baltic Forestry.Kaunas: Institute of Forestry, LRCAF, Vol. 20, No. 2(39), pp. 342-351. ISSN 2029-9230.
 • Zeps M., Sisenis L., Luguza S., Purins M., Dzerina B., Kalnins J. (2015) Formation of height increment of hybrid aspen in Latvia. Agronomy Research, 13(2), pp. 436-441. http://www.innspub.net/international-journal-of-agronomy-and-agricultural-research-ijaar/. ISSN 1406-894X.
 • Augustaitis A., Kliučius A., Morozas V., Pilkauskas M., Augustaitiene I., Vitas A., Staszewski T., Jansons Ā., Dreimanis A. (2015) Sensitivity of European beech trees to unfavorable environmental factors on the edge and outside of their distribution range in north easternEurope. iForest – Biogeo sciences and Forestry (early view), doi: 10.3832/ifor1398-008 [online 2015-10-16]. URL:http://www.sisef.it/iforest/contents/?id= ifor1398-008. ISSN: 1971-7458.
 • Jansons Ā., Matisons R., Zadiņa M., Sisenis L., Jansons J. (2015) The effect of climatic factors on height increment of Scots pine in sites differing by continentality in Latvia. Silva Fennica, 49 (3), article id 1262, pp. 1-14.ISSN-L 0037-5330.ISSN 2242-4075 (online).
 • Jansons Ā., Matisons R., Puriņa L.,Neimane U., Jansons J. (2015) Relationships between climatic variables and tree-ring width of European beech and European larch growing outside of their natural distribution area. Silva Fennica, 49 (1), article id 1255, pp. 1-8.ISSN-L 0037-5330. ISSN 2242-4075 (online)
 • Miezīte O.,Liepa I.,Šereiko A., Luguza S. (2015) Grey alder Alnus incana (L.) Moench additional growth changes after thinning in Aegopodiosa site type. In:Annual 21st International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2015”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 50-55. ISSN 1691-4031.ISSN 2255-923X (online).
 • Liepa L., Straupe I. (2015) Edge effects on epiphytic lichens in unmanaged Black alder stands in Southern Latvia. In: Annual 21st International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2015”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 44-49. ISSN 1691-4031.ISSN 2255-923X (online).
 • Puriņa L., Straupe I., Liepa L.,Katrevičs J., Jansons Ā. (2015) Vegetation cover 47 years after wind storm and clearcut in Western Latvia. In: Annual 21st International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2015”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 68-73. ISSN 1691-4031.ISSN 2255-923X (online).
 • Zadiņa M., Donis J., Jansons Ā. (2015) Influence of post-fire management on regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in North-Western Latvia. In: Annual 21st International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2015”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 61-67. ISSN 1691-4031.ISSN 2255-923X (online).
 • Saklaurs M., Krūmiņš J. (2015) Methods and indicators for evaluation of forest ecosystem services in riparian buffer strips. In: Annual 21st International Scientific Conference Proceedings „Research for Rural Development 2015”. Volume No. 2. Latvia University of Life Sciences and Technologies , Jelgava, pp. 14-21. ISSN 1691-4031.ISSN 2255-923X (online).
 • Zaļkalns O. (2015) Territorial assessment of environmental influence on forest stands. EPISTEME Czasopisma Naukowo-Kulturalne.Kraków: Stowarzyszenie Twórców Naukii Kultury EPISTEME, Nr. 26/2015, t. I, pp. 167-174. ISSN 1895-4421.
 • Valujeva K., Straupe I. Grinfelde I. (2015)The use of phytoremediation method in Latvia. In: 5th International Scientific Conference Civil Engineering' 15 Proceedings. April 14, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies , Vol. 5, pp. 155-162. ISSN 2255-7776. ISSN 2255-8861 (online).
 • Šāble I., Grīnfelds U., Vīķele L., Rozenberga L., Zeps M., Luguza S. (2015) Thermal insulation from hardwood residues. In: IOP Conference Series: Materials, Science and Engineering, Vol. 96 (2015) 012027. 2nd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, 30 September to 2 October, 2015, Riga, Latvia. Riga: IOP Publisching, pp. 1-7.Doi: 10.1088/1757-899X/96/1/012027.
 • Zaļuma A., Jansons Ā., Burņeviča N., Baumanis I., Gaitnieks T. (2015) Heterobasidion annosum s.l.sastopamība Pinus contorta var. latifolia stādījumos Latvijā. Mežzinātne. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātne sinstitūts „Silava”, Nr. 29 (62), 58.-69. lpp. ISSN 1407-270X (print). ISSN 2256-0556 (online).
 • Siliņš I., Šmits A., Jansons Ā. (2014) Latvijā nozīmīgāko dendrofāgu sugu masu savairošanās prognoze līdz 2020. gadam. Mežzinātne. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Nr. 28 (61), 66.-90. lpp. ISSN 1407-270X (print). ISSN 2256-0556 (online).
 • Puriņa L., Neimane U., Baumane A., Katrevičs J., Jansons Ā. (2014) Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) pluskoku stumbra kvalitāte. Mežzinātne. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Nr. 28 (61), 108.-121. lpp. ISSN 1407-270X (print). ISSN 2256-0556 (online).
 • Neimane U., Jansons J., Gailis A., Katrevičs J., Jansons Ā. (2014) Augusta dzinumu ietekme uz egļu augstumu un stumbra kvalitāti. Mežzinātne. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Nr. 28 (61), 122.-135. lpp. ISSN 1407-270X (print). ISSN 2256-0556 (online).
 • Polmanis K., Baumane A., Baumanis I., Luguza S. (2015) Influence of meteorological factors on needle cast damage in young Scots pine stands. Proceedings of The Latvia University of Life Sciences and Technologies  / LLU Raksti. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies  (LLU), Vol. 33 (328), pp. 19-25. DOI: 10.1515/plua-2015-0001. ISSN 2256-0939.
 • Miezīte O., Dubrovskis E., Rūba J., Gailītis J. Sanitary condition in norway spruce Picea abies (L.) karst. 6-12 years old forest stands in Hylocomiosa. 9th International conference on Biodiversity research : book of abstracts, Daugavpils, Latvia, 26 – 28 April, 2017 / Daugavpils University, Institute of Life Sciences and Technology Daugavpils, 2017. P. 66-67.
 • Dubrovskis E., Indriksons A., Miezīte O., Hermane L. Succession of ground vegetation in hylocomiosa forest site type after the clearcut. Proceedings of the 8th international scientific conference "Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges", Kaunas, Lithuania, 23-24 November, 2017 / Aleksandras Stulginskis University, Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Kaunas, 2017. 577.-581.lpp.
 • Miezīte O., Rūba J., Dubrovskis E., Vēriņš V. The regrowth conservation after selection cutting of forest stands growing in Hylocomiosa site type. Agriculture and Forestry. Vol.62(4) (2016), p. 117-124.
 • Dubrovskis E., Riekstiņš K. Pārnadžu uzskaites un nomedīšanas datu analīze. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. Jelgava, 2018. Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 80.-81.lpp.
 • Miezīte O., Rūba J., Freimane L., Liepa I., Dubrovskis E. The health status and natural regeneration of Pinus sylvestris L. After the surface fire in Vacciniosa forest type in Latvia. Proceedings of the 8th international scientific conference "Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges", Kaunas, Lithuania, 23-24 November, 2017 / Aleksandras Stulginskis University, Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Kaunas, 2017. 674.-678.lpp.
 • Dubrovskis E., Indriksons A. Ground vegetation succession in hylocomiosa forest type during the forest rotation cycle. 11th International scientific conference "Students on their way to science" : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 22, 2016 / [elektroniskais resurss] Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2016. 116.lpp.
 • Dubrovskis E., Indriksons A. Vegetation characteristics after performing of clearcut in hylocomiosa forest site type. 12th International scientific conference "Students on their way to science" (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 21, 2017 [elektroniskais resurss] Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2017. P. 120.
 • Freimane L., Miezīte O. Sanitary condition after forest fire in forest site type Hylocomiosa. 9th International conference on Biodiversity research : book of abstracts, Daugavpils, Latvia, 26 – 28 April, 2017 / Daugavpils University, Institute of Life Sciences and Technology Daugavpils, 2017. P. 38.
 • Freimane L., Miezīte O. Comparison of response reaction of pinus sylvestris L. After fire in Hylocomiosa and Vacciniosa turf. mel. Research for rural development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 17-19 May, 2017 / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2017. Vol. 1, 76.-80.lpp.
 • Freimane L., Miezīte O. Sanitārais stāvoklis parastās priedes vidēja vecuma mežaudzē mētru kūdrenī. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. Jelgava, 2018. Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 82.-83.lpp.
 • Freimane L., Alsiņa I. Effect of double inoculation on protein content of peas. 12th International scientific conference "Students on their way to science" (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 21, 2017 [elektroniskais resurss] Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2017. P. 13.
 •  Indriksons A., Dubrovskis E., Rudzite S., Ozolina S., Ratniece A. Ground cover vegetation development after clearcut in hylocomiosa forest site type in Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. - Vienna, 2018. - Vol. 18 : Science and Technologies in geology. Oil and gas exploration. Water resources. Forest ecosystems; Issue 1.5 : Oil and gas exploration. Hydrology and water resources. Forest ecosystems, p. 651-659. 
 • Galiņa S., Indriksons A. Tree stand volume in places with different magnetic fields in the Ogre region. 13th International scientific conference "Students on their way to science" (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 20, 2018 [elektroniskais resurss] Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2018. - 137. lpp.
 • Graudums M., Indriksons A. Wood biomass in undergrowth and understorey in drained forests of Myrtillosa mel. forest site type. 3th International scientific conference "Students on their way to science" (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 20, 2018 [elektroniskais resurss] Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2018. - 139. lpp.
 • Krodziniece S., Indriksons A., Miezīte O. English oak (Quercus robur L.) stand characteristics in Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. - Vienna, 2018. - Vol. 18 : Science and Technologies in geology. Oil and gas exploration. Water resources. Forest ecosystems; Issue 1.5 : Oil and gas exploration. Hydrology and water resources. Forest ecosystems, p. 631-638. 
 • Indriksons A., Jakovleva S., Zalitis P. Development of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stand on drained peat soils in Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. - Vienna, 2018. - Vol. 18 : Science and Technologies in geology. Oil and gas exploration. Water resources. Forest ecosystems; Issue 1.5 : Oil and gas exploration. Hydrology and water resources. Forest ecosystems, p. 599-605.
 • Indriksons A., Andersons R. The growth course of planted Scots pine (Pinus sylvestris L.) young stands in Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Albena, Bulgaria, 2 - 8 July, 2018 / Bulgarian Academy of Sciences. - Sofia, 2018. - Vol. 18 : Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems; Issue 3.2 : Soils. Forest ecosystems. Marine and ocean ecosystems, 957.-964.lpp.