Pārlekt uz galveno saturu

Meža izmantošana

Zinātniskā darba virzieni:

 • Apaļo kokmateriālu standartizācija
 • Stumbra koksnes dimensionālais un kvalitatīvais vērtējums
 • Latvijas galveno koku sugu vērtējums no meža prečzinības viedokļa
 • Mežizstrādes tehnoloģija un mehanizācija
 • Kokmateriālu sagatavošanas un piegādes loģistika
 • Kokmateriālu transporta optimizācija
 • Mežierīcības bilancspējīgas metodes teorētiskais pamatojums un ieviešanas modeļi
 • Meža vērtības noteikšana
 • Meža apsaimniekošanas plānošana

Galvenās publikācijas:

 • Bērtaitis I. Analysis of professional competences of labour protection specialists. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies , 2011. - 341.-347.lpp.
 • Staša J., Šķēle A., Brizga D., Krastiņš I., Heidemanis I. Ergonomical problems and its solution during the study process.Kaunas : Akademija, 2009. - 1-oji dalis, 9.-12.lpp.
 • Pētersons J., Drēska A., Saveļjevs A. Izvācamo koku aizsniedzamības faktoru un paliekošās audzes koku kvalitātes izvērtējums krājas kopšanas cirtes mašinizētā izstrādē. Mežzinātne. - Nr.22(55), 2010, 116.-128.lpp. 
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Šmits I., Daģis S. Use of timber resources for development of wood processing industry. Research for rural development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. - Jelgava : LLU, 2011. - Vol.2, 78.-84.lpp.  
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Šmits J., Daģis S. Sustainable supply of timber resources for wood processing industry in Latvia. The 5th International scientific conference "Rural Development 2011" : proceedings, Kaunas : Akademija, 2011. - Vol.5, Book 2, 47.-53.lpp.
 • Dubrovskis D., Krūmiņš J., Vanaga L., Šmits I., Daģis S. Kā izmantojam savus resursus?: Latvijas meža resursu izmantošanas un koksnes pārstrādes ilgtspējības monitoringa rezultāti. Baltijas Koks. - Nr.12 (2011), 10.-13.lpp. 
 • Dubrovskis D., Daģis S., Krūmiņš J. Cik efektīvi apsaimniekojam meža kapitālu? Baltijas Koks. - Nr.4 (2012), 36.-37.lpp. 
 • Grīnfelds A. Mežsaimnieciskās ražošanas darbu operāciju izpildes pakalpojuma cenas noteikšana. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava, 2010. - 42.-60.lpp.    
 • Grīnfelds A., Krūmiņš J. Geographic location of wood primary processing companies and forest resources in Latvia. Forest Faculty. - Jelgava, 2011. - 47.lpp.  
 • Kaļeiņikovs P., Dubrovskis D. Optimization of forest utilization technological planning process. Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Social Sciences, Faculty of Engineering - Jelgava, 2010. - 33.lpp.  
 • Karlsons U. Analysis of psychological risks for farm machinery drivers in crop farming sector. Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry University of Latvia. - Riga: UL Press, 2011. - 41.lpp.
 • Līpiņš L., Sarmulis Z., Millers M. Cik blīva un mitra ir Latvijas koksne? : [par LLU Meža fakultātes pētījumiem]. Baltijas Koks. - Nr.4 (2011), 28.-29.lpp. 
 • Ozoliņa V.,  Kunkulberga D., Cieslak B., Obiedzinski M. Furan derivatives dynamic in rye bread processing. Procedia Food Science. - Vol.1 : International congress on engineering and food; (2011), 1158.–1164.lpp.
 • Priedītis G., Šmits I., Arhipova I., Daģis S., Dubrovskis D. Prediction models for estimating diameter at breast height in Latvia’s forests. 17th European conference "Information systems in agriculture and forestry": proceedings, Prague, Czech Republic, Czech University of Life Sciences Prague. - Prague, 2011. 
 • Purvgalis A. Risku identifikācija un novērtēšana kokapstrādē. Baltijas Koks. - Nr.1 (2011), 18.-19.lpp. 
 • Lazdiņš A., Zimelis A., Gusarevs I. (2012) Preliminary data on the productivity of stump lifting head MCR-500. Renewable energy and energy efficiency: proceedings of the international scientific conference. Latvia University of Life Sciences and Technologies . - Jelgava, 2012. - 150.-155.lpp.
 • Millers M., Magaznieks J. (2012) Scots pine (Pinus sylvestris L.) stem wood and bark moisture and density influencing factors.
 • Millers M. (2013) The proportion of heartwood in conifer (Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst.) trunks and its influence on trunk wood moisture.
 • Līpiņš L., Magaznieks J., Davidāns M., Millers M., Logins S. (2013) Uzglabāšanas apstākļu ietekme uz apaļo kokmateriālu blīvuma izmaiņām un pārrēķina koeficientiem = Influence of storage condition on roundwood density and recalculation coefficient.
 • Millers M., Davidans M., Magaznieks J. (2013) The proportion of heartwood, wood moisture and density in conifer (Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst.) trunks.
 • Millers M., M. Davidans, J.Magaznieks. (2013) Heartwood proportion changes in the trunks of conifers (Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst.) depending on the age forest type.
 • Bērtaitis, I., Brizga, D., & Ozoliņa, V. (2013). A pedagogical experiment in competence promotion for occupational safety and health specialists. In: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2013 m. gegužės 16-17 d., birželio 14-15 d., Kaunas: Aleksandro Stulginkio Universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, Klaipėdos Universitetas: Akademija, 2013. 1-oji dalis, pp. 13.-16. ISSN-1822-1823
 • Brizga, D., Pēks, L., & Bērtaitis, I. (2013). Computer Use Impact on Students’ Health in the Context of Ecological Approach to Occupational Safety. 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava, pp. 598-602. ISSN 1691-5976.
 • Priedītis G. (2013) Aerofotogrāfiju un aerolāzerskenēšanas datu izmantošanas specifika mežu inventarizācijā : promocijas darbs doktora grāda ieguvei Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģija un mežkopības apakšnozarē (Dr.silv.). Jelgava, LLU, 2013. - 187. lpp.
 • Zimelis A., Lazdiņš A., Sarmulis Z. (2013) Comparison of productivity of CBI and MCR-500 stump lifting buckets in Latvia / Research for rural development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings, Jelgava, 15-17 May 2013 / Latvia University of Life Sciences and Technologies . Jelgava : LLU, 2013. Vol.2, 59.-65.lpp.
 • Davidāns M., Logins S., Līpiņš L., Millers M. (2014) Pārrēķina koeficientu praktiskā pārbaude autokravu apjoma novērtēšanā pēc masas metodes.
 • Līpiņš L., Millers M., Magaznieks J., Davidāns M., Logins S. (2014) Datorprogramma apaļo kokmateriālu apjoma novērtēšanai pēc masas metodes : [par kokmateriālu tilpuma noteikšanu, to blīvuma izmaiņām, uzglabāšanu un datorprogrammas pielietojumu].
 • Līpiņš L., Davidāns M., Millers M., Magaznieks J. (2014) Koksnes mitruma un blīvuma rādītāji.
 • Millers M., Līpiņš L., Magaznieks J., Davidāns M. (2014) Saimnieciski nozīmīgu koku sugu (skujkoku) stumbra koksnes mitruma un blīvuma sezonālās izmaiņas.
 • Magaznieks J., Līpiņš L., Millers M., Baltmanis R. (2014) Datorprogramma apaļo kokmateriālu apjoma noteikšanai pēc masas metodes.
 • Brizga, D., Ozolina, V., & Pēks, L. (2014). Development of specialists' attitude to occupational health and safety. 13th International scientific conference "Engineering for rural development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 29 - 30, 2014 Latvia University of Life Sciences and Technologies . Faculty of Engineering. Latvia; Jelgava, 2014. Vol.13, p. 517-521. ISSN 1691-5976.
 • Brizga, D. & Pēks, L. (2014). Workplace wellness and specialists’ attitude to work safety. International Scientific Conference. Proceedings No. 7 of the 7th international scientific conference Rural Environment. Education. Personality. Latvia University of Life Sciences and Technologies , pp. 90.-96. ISSN 2255-8071.
 • Brizga, D., & Pēks, L. (2014). Psychological aspects of non-observance of work safety regulations. Proceedings of the International Scientifical Conference Society, Integration, Education. 23th-24th, 2014. Rezekne: Higher Education Institution, pp. 42-49. ISSN 1691-5887.
 • Bērtaitis, I., Brizga, D., & Ozoliņa, V. (2014). The classification of occupational health and safety specialists’ competences. In: Žmogaus ir gamtos sauga 2014: 20-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2014m. Gegužės 7 - 9 d., Kaunas /Aleksandro Stulginkio Universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, Klaipėdos Universitetas: Akademija, 2014. 1-oji dalis, pp. 9.-11.pp. ISSN-1822-1823.
 • Sarmulis Z. (2014) Meža izmantošanas katedra : [par LLU Meža fakultāti : sakarā ar 75. gadadienu] Ziedonis Sarmulis // Baltijas Koks. Nr.9 (2014), 50.-51.lpp.
 • Saveļjevs A., Drēska A., Sarmulis Z. (2014) Meža tipoloģija kā mežizstrādi ietekmējošo faktoru kopums = Forest typology : a set of factors affecting the timber harvesting issues / Latvijas meža tipoloģija : Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 104.-109.lpp.
 • Millers M., Magaznieks J., Lipins L. (2015) Wood moisture and density content changes in conifer (Pinus sylvestris l., Picea abies (L.) H. Karst.) trunk depending on heartwood proportion.
 • Lipins L., Magaznieks J., Millers M. (2015) Evaluation of accuracy of piece by piece measurement methods used for pine sawlogs.
 • Brizga, D., & Pēks, L. (2015). Work environment assessment in the aspect of work psychology processes. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, pp. 699-704. Latvia: Jelgava. ISSN 1691-5976.
 • Brizga, D., Ozolina, V., & Pēks, L. (2015). Psychological aspects of non-observance of work and civil safety regulations. Proceedings of the 8th international scientific conference Rural Environment. Education. Personality. Vol..8. pp.363-370. Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies . ISSN 2255-8071.
 • Brizga, D. Importance of the educational environment for support of education for sustainable development. Žurnalas „Mokytojų ugdymas“, Teacher education, 2015, Nr.25 (2), pp. 15-22. ISSN 1822-119X.
 • Karlsons, U.,Brizga, D., Ozolina, V., & Sisenis, L. (2015). Economical aspects of ergonomical integration in Latvia agriculture. In: Žmogaus ir gamtos sauga 2015: 21-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, pp. 33-36. Lithuania: Kaunas. ISSN-1822-1823
 • Sarmulis Z. (2015) Meža izglītībai veltīts mūžs : [par LLU MF docentu, mežzinātņu Dr. Pēteri Skudru] / Ziedonis Sarmulis // Baltijas Koks. Nr.8 (2015), 56.-59.lpp.
 • Sarmulis Z., Saveļjevs A. (2015) Meža darbi un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Jelgava, 2015., 146 lpp. (godalgota vieta LLU grāmatu konkursā).
 • Magaznieks J., Līpiņš L., Millers M. (2016) Kā uzmērīt precīzāk : [par apaļo kokmateriālu individuālo tilpuma noteikšanas paņēmienu ar rokas instrumentiem izvērtējums].
 • Magaznieks J., Millers M. Gžibovska Z. (2016) Quality changes during summer-autumn long-term storage of scots pine (Pinus sylvestris L.) roundwood.
 • Karlsons, U., Ozolina, V., Brizga, D., & Sisenis, L. (2016). Improvement in civil protection studies. 16th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2016: conference proceedings, 2(5), p. 447-453. Albena: Bulgaria, 30 June - 6 July, 2016. ISBN 9786197105667. ISSN 1314-2704
 • Brizga, D. (2016). Implementation action of pedagogical activity of labour protection specialists in work environment. Proceedings of the 8th international scientific conference Society. Integration. Education, Vol. 4, pp. 24-34. Latvia: Rezekne. ISSN 1691-5887. DOI: 10.17770/sie2016vol4.1542.
 • Brizga, D. (2016). Competence development model for Occupational safety specialists. 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, pp.774-780. Latvia: Jelgava. ISSN 1691-5976.
 • Millers M., Magaznieks J., Gžibovska Z. (2017) Aplievas iekrāsojuma (zilējuma) un trupes attīstība priedes apaļiem kokmateriāliem.
 • Magaznieks J., Millers M., Gžibovska Z. (2017) Bērza apaļo kokmateriālu kvalitātes izmaiņas, ilgstoši uzglabājot vasaras–rudens periodā.
 • Līpiņš L., Magaznieks J., Millers M. (2017) Vai pietiekami precīzi? : apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitāte, izmantojot automātiskās uzmērīšanas līnijas.
 • Brizga, D. (2017). Development of labour protection competence for specialists. Rural environment. Education. Personality. (REEP): proceedings of the 10th International scientific conference, pp. 260-267. Latvia: Jelgava, 12 - 13 May, 2017. ISBN 9789984482590. ISSN 2255-808X.
 • Brizga, D., Ozolina, Peks, L., V., Karlsons, U., Sisenis L. (2017). Labour protection specialists competence development in adult education. 17 International multidisciplinary scientific conferences SGEM 2017: conference proceedings, 17 (54), pp. 97-104. Albena: Bulgaria, 29 June-5 July 2017. ISBN 9786197408119. ISSN 1314-2704.
 • Ozolina, V., Brizga, D., Peks, L., Karlsons, U., & Sisenis L. (2017). Development of students` competence in the civil protection studies. 17 International multidisciplinary scientific conferences SGEM 2017: conference proceedings, 17 (52), pp. 249-255. Albena: Bulgaria, 29 June-5 July 2017. ISBN 9786197408096. ISSN 1314-2704.
 • Brizga, D., Ozolina, V., Karlsons, U., & Sisenis, L. (2017). Ergonomic aspects of the study process in higher education. Žmogaus ir gamtos sauga 2017: 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, pp. 13-15. Aleksandro Stulginskio universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvos mokslų akademija. Lietuvos: Kauno. ISSN-1822-1823.
 • Сармулис З., Савельев А., Давиданс М. и др. (2017) Среднее расстояние трелевки лесоматериалов расчетные показатели и реальный пробег. Материалы международной научно-технической конференции. Беларуский Государственный Технологический Университет. Минск, с. 127-131.
 • Давиданс М., Савельев А., Сармулис З. и др. (2017) Обработка нетипичных деревьев харвестером. Материалы международной научно-технической конференции. Беларуский Государственный Технологический Университет. Минск, с. 132-135.
 • Brizga D. Labour protection specialist’s competence model. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvija, 25.-26.maijs, 2018 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - 5. daļa : Mūžizglītība Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā, 60.-67.lpp.
 • Sisenis L., Pilvere I., Gailis J., Dzerina B., Brizga D. Occupational risk factors at biogas plants. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Albena, Bulgaria, 2 - 8 July, 2018 / Bulgarian Academy of Sciences. - Sofia, 2018. - Vol. 18 : Energy and clean technologies; Issue 4.1 : Nuclear technologies. Renewable energy sources and clean technologies, p.515-522.
 • Sisenis L., Brizga D., Pilvere I., Gailis J., Senhofa S. Safety in the handling of plant protection products on farms in the central part of Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. - Vienna, 2018. - Vol. 18 : Energy and clean Technologies, Issue 4.3 : Nuclear technilogies. Recycling. Air pollution and climate change. Modern energy and power sources, p. 375-382.
 • Strubergs A., Saveljevs A., Davidans M., Ariko S. Estimating accuracy of measuring length of round timber produced in logging by working with harvester. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 [elektroniskais resurss] Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 910.-914.lpp.
 • Seleznovs A., Dubrovskis D., Dagis S., Smits I., Baltmanis R. Use of the LIDAR combined forest inventory in the estimation of felling site stocks. Research for Rural Development 2018 : annual 24th International scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 16-18 May, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2018. - Vol.1, p. 40-46.
 • Dubrovskis D. Research in sphere of wood processing, logistics and planning of forest products. Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd): Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018 : rakstu krājums / Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts - Rīga, 2018. - 55.-56.lpp.

  Krūmiņš J., Dubrovskis D., Vanaga L., Šmits I., Daģis S. Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd): Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018 : rakstu krājums / Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts - Rīga, 2018. - 57.-62.lpp.

 • Millers M., Magaznieks J., Magazniece Z., Gabrans A.  Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd): Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018 : rakstu krājums / Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts - Rīga, 2018. - 63.-67.lpp.

 • Magaznieks J., Murmanis M. Factors affecting the volume of round timber. 13th International scientific conference "Students on their way to science" (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 20, 2018 [elektroniskais resurss] Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2018. - 147.lpp.

Sadarbība ar ārzemju partneriem

Starptautisks projekts HARVESTHEAD

Modulis pieejams http://innovawood.com

Līdzdalība Ziemeļu-Baltijas Sadarbības Tīklā Meža Tehnoloģijā.

Katedras mācībspēku piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienos uz Austriju, Igauniju, Lietuvu, Skotiju,  Somiju, Vāciju, Zviedriju u.c. valstīm.

Galvenie realizētie projekti:

Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra// Zinātniskā darba pārskats. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis, R.Ozoliņš).

LVM "Mežs" cirsmu sagatavošanas pārdošanai metodikas izvērtēšana//. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis).

Algoritms koksnes krājas un sortimentu iznākuma noteikšanai audžu kopās, izmantojot meža datu bāzi// A/S LVM, 2004 (D.Dubrovskis, R.Ozoliņš, S.Arhipovs, ).

Attālās zondēšanas metožu , multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā// A/S LVM, 2005 (D.Dubrovskis, J.Zariņš, J.Donis).

Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde// A/S LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis, S.Daģis).

Koksnes resursu modeļa izstrāde un aprobācija// LR ZM, 2005 (vad.P.Rivža).

Valsts pētījumu programma "Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums// IZM 2005./2006. (vad. A.Grīnfelds, D.Dubrovskis, S.Daģis, V.Grunda, R. Veinbergs, J. Donis)