Pārlekt uz galveno saturu

Urbānās un lauku ainavas izpēte un attīstība

Mērķis ir Latvijas kultūrainavas, tai skaitā urbānās un lauku vides, vērtību kā būtiskas nacionālās identitātes komponentes apzināšana, saglabāšana, turpmākā attīstība un pārvaldība ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā, balstoties Eiropas ainavu konvencijā un ainavu politikas ieviešanai Latvijā noteiktajos mērķos un pamatnostādnēs.

Ainavu izpētes un ainavu arhitektūras zinātniskās jomas jautājumi ietver ainavas kultūrvēsturiskos, estētiskos, funkcionālos, ekoloģiskos un sociālos aspektus. Latvijas kultūrainavas vērtību identifikācija un novērtēšana, kultūrainavas kvalitātes mērķu noteikšana un to īstenošanas vadlīniju izstrāde atbilstoši Eiropas ainavu konvencijas un Latvijas "Ainavu politikas pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam" noteiktajam, veidojot sabiedrības izpratni par kultūrainavu kā nacionālās identitātes un kultūras būtisku daļu, iesaistot Latvijas pašvaldības tām saistošo ainavu politikas pamatnostādņu īstenošanā.

Prioritārās pētījumu tēmas:

  • Urbānās vides ekoloģiskā un estētiskā mijiedarbība;
  • Baltijas jūras piekrastes ainava;
  • Kultūrvēsturiskā mantojuma ainavas – muižas, pilis, baznīcas un pilskalni;
  • Lauku ainavas telpisko elementu (ceļi, meži, ūdenstilpes, apdzīvotas vietas) pētījumi.

Kā perspektīvās pētījumu tēmas tiek izvirzītas: pielāgošanās klimata pārmaiņām (ugunsgrēki, erozija, plūdi, temperatūras izmaiņas, vētras un sausums) plānošanas modeļi urbānajā un lauku ainavā; atjaunojamo energoresursu ražošanai un izmantošanai nepieciešamo būvju, iekārtu (vēja ģeneratori, hidroelektrostacijas, solārie paneļi, auto elektrouzlādes stacijas, kārklu plantācijas, kukurūzas lauki u.c.) un bioresursu (enerģētisko augu plantācijas) ietekme uz urbāno un lauku ainavu – enerģijas ainava; ekosistēmu aizsardzības ietekme uz urbānās ainavas kvalitāti estētisko, ekoloģisko, funkcionālo, sociālo un kultūras aspektu skatījumā.

_________________________________________________________________________________________________________________________

The objective is to preserve the values of the cultural landscape of Latvia, including the urban and rural environment, as a significant component of national identity, as well as continue developing and managing it in the context of implementation of the European Landscape Convention and landscape policy in Latvia.

The scientific fields of landscape research and landscape architecture include culture-historical, aesthetic, functional, ecological and social aspects of landscape. The identification and evaluation of the cultural landscape values of Latvia, determination of cultural landscape quality objectives and the creation of guidelines for their implementation according to the information mentioned in the European Landscape Convention and "Landscape policy guidelines 2013-2019" of Latvia by forming an understanding among society regarding the cultural landscape as a significant part of the national identity and culture and by involving local governments of Latvia in the implementation of landscape policy guidelines binding to them.

Priority research topics:

  • Ecological and aesthetic interaction of the urban environment;
  • Coastal landscape of the Baltic Sea;
  • Landscapes of culture-historical heritage – manors, castles, churches and castle mounds;
  • Research of the spatial elements (roads, forests, water bodies, populated areas) of the rural landscape. 

Realizētie projekti / Realized projects

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas "Nacionālā klimata politika" projekta "Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās" (vienošanās Nr.2/EEZLV02/14/GS/062/002) ietvaros. Projekts tiek finansēts EEZ finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika"neliela apjoma grantu shēmas ietvaros. Līguma Nr. 2/EEZLV02/14/GS/062/002. Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 86912, kur 85% no kopējās projekta summas sastāda EEZ līdzfinansējums un 15% sastāda LBTU līdzfinansējums. Projekta ekpertes D.Zigmunde, N.Ņitavska, M.Markova, U.Īle, I.Lāčauniece, S.Rubene, K.Vugule.

Šveices sadarbības programmas finansēto grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojekts "Pilsētvides dizains" (projekta izmaksas 1505.00 CHF, līgums starp VIAA un LBTU noslēgts 2015. gada 13. janvārī, līguma Nr. 1.3-2/30 Šveices sadarbības programmas finansēto grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojekts "Ainava starp pagātni un šodienu: Šveices pieredze ainavu arhitektūrā" (projekta izmaksas 1505 CHF līgums noslēgts 2015. gada 13. janvārī. Līguma Nr.1.3.-2/2.)

"Ainava starp pagātni un šodienu: Šveices pieredze ainavu arhitektūrā" apakšprojekta ietvaros no 24. līdz 28. februārim 2015.g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LBTU) Lauku inženieru fakultātē (LIF) viesojās PhD Michael Jakob no Šveices. M. Jakob ir ainavu teorijas un vēstures profesors, mākslas un ainavu katedras vadītājs Hepia, Haute ecole de paysage, Ženēvā, komparatīvās literatūras pasniedzējs Grenoble universitātē, Francijā, kā arī viesprofesors GSD, Hārvardas universitātē, ASV.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas 2007. – 2013. gadam aktivitātes "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātē "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projekts "Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai" ( vienošanās nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013) (01.03.-31.12.2015.). Projekta eksperte D.Zigmunde.

EBANELAS (Eastern Baltic Network of Landscpae Archtiecture Schools) Austrum Baltijas ainavu arhitektūras skolu tīklojums. Nordplus finansējums (K.Vugule, N.Ņitavska).

ERA-NET RURAGRI projekts "RETHINK - Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources" (I.Stokmane).

7 IP projekts "Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed (EUROLEGUME)", līguma Nr. 613781 (I.Stokmane).
Norway Grants projekts "Latvian – Norwegian researcher’s cooperation visit", līguma Nr. NOR-R-PV/2013/036 (I.Stokmane).

Ainavu arhitektu patstāvīgās profesionālās attīstības Leonardo da Vinči apmaiņas programmu Baltijas jūras reģionā CPD-LA (Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0138-P2). Projekts balstīts uz 4 partneriem, kas pārnes inovatīvu profesionālo izglītības un apmācības programmu (VET) ar nepārtrauktu profesionālu speciālistu pilnveidošu (CPD), kas strādā ainavu arhitektūras jomā. Projekta donora valsts – BDLA (Vācija) caur nepārtrauktās profesionālās speciālistu pilnveidošanas sistēmas (CPD) sniedz pārējiem partneriem informāciju, apmācību un mācības par kvalitātes novērtēšanas metodēm ainavu arhitektūrā. Informācijas un apmācības saņēmēji: Lietuvas ainavu arhitektu asociācija (Lietuva, LALA), Latvijas Ainavu arhitektu biedrība (Latvija, LAAB), kā arī Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte (Lietuva, VGTU), kas paredz projekta vadības, metodisko materiālu adaptāciju. Projekta vadošais partneris: Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte (Lietuva, VGTU) (N.Ņitavska, U.Īle).

ERAF "Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra (TEPEK) darbības uzturēšana un attīstība LLU", līguma Nr. L-TPK-08-0007 (I.Stokmane).

ERAF "LLU zinātniskās darbības popularizēšana", līguma Nr.2010/0198/2DP/2.1.1.2.0/10/
APIA/VIAA/020 (I.Stokmane).

Projekts "Praktiskas apmācības Zemgales plānošanas reģiona un Ziemeļlietuvas pašvaldību speciālistiem par ilgtspējīgu zaļo zonu plānošanu pilsētas teritorijās". Kā lektores un projekta vadītājas piedalījās apmācību programmā 2012.–2013.gads (N.Ņitavska, S.Rubene, I.Lačauniece, M.Markova).

Eastern Baltic Network of Landscape Architecture Schools - Baltija un Austrumeiropas valstu ainavu arhitektūras skolu tīkojuma ietvaros tiek strādāts ar studiju programmas pilnveidošanu pēc Eiropas standartiem sadarbībā ar citam Eiropas augstskolām (N.Ņitavska).

No 2012. gada dalība (eksperte prof. M.Urtāne) Eiropas zinātnes programmas COST akcijā TU1201 "Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned" – ilgums četri (4) gadi, kurā kopā ar RTU arhitektūras un LU vides zinātnes novirzienu maģistrantūras un doktorantūras studiju virzieniem notiks kopīgas studijas un pētnieciskais darbs.

"Klimata pārmaiņu mazināšanas informatīvie pasākumi skolās"/"Climate change mitigation information activities in schools". KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) projekts Nr. KPFI-8/33 (2011.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Kopējais finansējums 50 000 LVL. Projekta vad. D. Zigmunde, izpildes laiks 2011. g. eksperts/expert S.Štrausa, S.Gusta, R.Brencis, K.Vugule).

Eiropas Kultūras programmas projekts Ttrans–formations" - Eiropas Kultūras programmas projekts ‘Ttrans – formations" 2007-4230/001-00; ZV76 (Culture Programme 2007-2013, TRANS-FORMATIONS: Art Landscape trans-formation. 2008.-20013.) (40 000.00 Ls). Koordinatore – M.Urtāne. (D.Zigmunde, S.Rubene, K.Vugule, N.Ņitavska).

Jaunu taku maršrutu un būvprojekta izstrāde - ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētajam projektam "Antropogēno slodzi mazināšanas un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās, II posms "Dabas tūrisma infrastruktūras izveide". KF projekts (2011.), SIA Livland, projekta ģenerālpasūtītājs Dabas aizsardzības pārvalde. Ainavu arhitektūras daļas izstrāde (N.Ņitavska, D.Zigmunde).

Jaunu kompozītbūvmateriālu izstrāde uz putuģipša bāzes ar šķiedraugu stiegrojumu un no tiem veidotu sistēmu pētījumi (Development of New Composite Materials on Foam Gypsum Basis with Fibrous Reinforcement and Their Systems’ Research). ERAF 2.1.1.1.apakšaktivitātes projekts Nr. 2010/0320/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/107 (2011.-2014.), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, projekta vadītājs prof. Juris Skujāns. Kopējais finansējums 375 000 LVL. Vadošais pētnieks A.Šteinerts, projekta pētniece (kompozītmateriālu estētiski ekoloģisko īpašību izpēte) D.Zigmunde.