Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

AfišaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts ir izveidots 2023. gada 1. septembrī, apvienojot Ainavu arhitektūras un plānošanas un Vides un ūdenssaimniecības katedras.

Institūta pētījumu virzieni

Urbānās un lauku ainavas izpēte un attīstība

Latvijas kultūrainavas, tai skaitā urbānās un lauku vides, vērtību kā būtiskas nacionālās identitātes komponentes apzināšana, saglabāšana, turpmākā attīstība. Prioritārās pētījumu tēmas: urbānās vides ekoloģiskā un estētiskā mijiedarbība; Baltijas jūras piekrastes ainava; kultūrvēsturiskā mantojuma ainavas – muižas, pilis, baznīcas un pilskalni; lauku ainavas telpisko elementu (ceļi, meži, ūdenstilpes, apdzīvotas vietas) pētījumi.

Ilgtspējīgas inovācijas klimata pārmaiņu mazināšanai, novēršanai un adaptācijai

Ilgtspējīgu risinājumu izstrāde antropogēnās ietekmes mazināšanai un ūdens, gaisa, augsnes kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu bioekonomikas attīstību un aprites ekonomikas principu ieviešanu tautsaimniecībā. 

Ainavu arhitektūras risinājumi klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai (ugunsgrēki, erozija, plūdi u.c.), atjaunojamo energoresursu ražošanai un izmantošanai nepieciešamo būvju, iekārtu (vēja elektrostacijas, solārie paneļi u.c.) un bioresursu (enerģētisko augu plantācijas, hidroponika, mākslīgie mitrāji) ietekme uz urbāno un lauku ainavu.

Vides tehnoloģijas gaisa piesārņojuma, SEG emisiju un lauksaimniecības noteču novērtēšanai,  mazināšanai un novēršanai

Efektīvu risinājumu izstrāde gaisa, augsnes un ūdens piesārņojuma novēršanai, nodrošinot ilgtspējīgu bioekonomikas attīstību, piemēram, fitoremediācijas pielietošana vēsturiskā piesārņojuma mazināšanai, mākslīgie mitrāji notekūdeņu attīrīšanai, SEG emisiju mazietilpīgu lauksaimniecības prakšu ieviešana u.c.

Studijas

Institūta mācību spēki nodrošina izglītību pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras līmenī divos virzienos – ainavu arhitektūrā un plānošanā un vides un ūdenssaimniecībā, kā arī veic pētījumus un piedalās zinātniskos projektos.

Ainavu arhitektūra un plānošana

Informatīvs materiāls par ainavu arhitektūras un plānošanas specialitāti, atzīmējot specialitātes 30 gadu jubileju "30 gadu ainavu arhitektūra un plānošana"

Absolvējot profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana", studenti iegūst kvalifikāciju- ainavu arhitekts un profesionālo bakalaura grādu ainavu arhitektūrā ar tiesībām studēt maģistrantūrā.

Studiju laikā studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu; izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību iestādēs u.c..

Mācību spēki sadarbojoties ar pašvaldībām, citām organizācijām un teritoriju īpašniekiem un iesaistoties dažādās radošās aktivitātēs, dod iespēju studentiem gūt pieredzi projektēšanā un iesaistīties projektu izstrādē, piedalīties konkursos, izstādēs, semināros un konferencēs.

Absolventi var strādāt ainavu arhitektūras un arhitektūras birojos, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un kopšanas plānu izstrādāšanā.

Vide un ūdenssaimniecība

"Vide un ūdenssaimniecība" ir jauna specialitāte daudzās pasaules augstskolās. Tā veidojas un attīstās kā mūsu laika diktēta nepieciešamība, jo veselīga un harmoniska sabiedrība iespējama tikai veselīgā un harmoniskā vidē.

Vides un ūdenssaimniecības speciālistu uzdevums ir nodrošināt tādu saimniecisko darbību vidē, kurā būtu sabalansētas sociālās, ekonomiskās un vides aizsardzības prasības, t.i. veidot lauku vidi un organizēt tās apsaimniekošanu tā, lai nodrošinātu zemes un ūdeņu "veselību".

Absolvējot Vides un ūdenssaimniecības augstāko profesionālo studiju programmu ar tiesībām studēt maģistrantūrā, tiek iegūta inženiera kvalifikācija un apgūts vides zinātņu bakalaura standarts.

Programmas ietvaros tiek iegūtas iemaņas un prakse vides noslodzes, ūdeņu aizsardzības, ūdens apgādes, meliorācijas, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības un dabas resursu racionālas izmantošanas jautājumos.

Vairāk par studiju iespējām lasiet sadaļā – studiju programmas (ielikt saiti)

Vides un ūdenssaimniecības katedras vēsture