Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīga būvniecība, jaunu, inovatīvu būvmateriālu izstrāde un to īpašību pētījumi

Mērķis ir izstrādāt un pētīt jaunus un inovatīvus būvmateriālus un būvizstrādājumus, kā arī pētīt:

 • būvakustikas problēmas;
 • siltumtehniskās īpašības materiāliem un būvēm kopumā;
 • ēku energoefektivitātes jautājumus ilgtspējīgas būvniecības kontekstā;
 • jauno ģeosintētisko materiālu pielietošanas iespējas hidrotehniskajā būvniecībā;
 • mazo hidroelektrostaciju efektivitātes uzlabošanu;
 • energoefektīvas notekūdeņu attīrīšanas iespējas mākslīgos mitrājos;
 • notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas efektivitātes palielināšanas iespējas.

Ēku, hidrotehnisko būvju, būvizstrādājumu un būvmateriālu ilgtspēja ir mūsdienu sabiedrības attīstības pamatā, jo visas tautsaimniecības jomas ir saistītas ar būvobjektiem. Ilgtspējīgas būvniecības attīstība akcentēta arī vairākās Eiropas direktīvās, kas saistītas ar ēku energoefektivitāti un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu.

Pētījumu rezultātā tiks izstrādāti un sagatavoti ieviešanai ražošanā jauni un inovatīvi būvmateriāli un būvizstrādājumi, izmantojot vietējās izejvielas un ražošanas pārpalikumus, sniegts ieguldījums materiālu un būvju energoefektivitātes palielināšanā, ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanā visās ar būvniecību saistītās jomās, jaunu hidromelioratīvās būvniecības materiālu pielietojumā lauku un mežu teritoriju meliorācijā un kūdras purvu apsaimniekošanā, kā arī tiks izstrādāti risinājumi plūdu novēršanai Latvijas pilsētās.

Prioritārās pētījumu tēmas:

 • Jaunu energoefektīvu un materiāli mazietilpīgu būvmateriālu izstrāde uz vietējo materiālo resursu (būvģipša, vietējo šķiedraugu u.c.) bāzes un to pielietojuma pētījumi;
 • Būvizstrādājumu būvfizikālo īpašību (siltumvadītspējas, skaņas absorbcijas, materiālietilpības u.c.) pētījumi, optimizācija un pielietojums;
 • Pētījumi par ēku enerģētisko resursu patēriņa optimizāciju un apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām;
 • "Zaļā un ekoloģiskā būvniecība" un klimata pārmaiņu ietekme uz ēku tehniskajiem risinājumiem un ilgtspēju, pētījumi būvmateriālu un būvkonstrukciju utilizācijas jomā;
 • Neviendabīgu materiālu mehānisko īpašību izpēte un būvelementu darbību ietekmējošie faktori statiskā un dinamiskā slogojumā;
 • Smalkdispersu pildvielu ietekme uz putu ģipša fizikāli mehāniskajām īpašībām;
 • Jauno ģeosintētisko materiālu (pvc-erozija, ģeotekstili, gabioni) pielietošanas iespējas meliorācijas sistēmu būvniecībā;
 • Mazo un vidēja lieluma hidrotehnisko būvju, tai skaitā kanalizācijas tīklu, aizsprostu un dambju konstruktīvo risinājumu un ekspluatācijas parametru optimizācija;
 • Lietusūdeņu maksimālo caurplūdumu savākšanas un novadīšanas uzlabošanas un organizēšanas pētījumi Latvijas pilsētās.

Projekti:

 • Pārrobežu projekts - "Fostering Cooperation Among the Science and Industryin Jelgava and Siauliai" . Izpildes laiks 2011. – 2013.g.
 • ERAF projekts 2010/0208/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/146 "Zinātne, pētniecība un attīstība" "Jaunu kompozītmateriālu izstrāde uz putuģipša bāzes ar šķiedraugu koksnainās daļas stiegrojumu un no tiem veidotu sistēmu konstruktīvie, fizikālmehāniskie un ugunsdrošības pētījumi". 2010.g. 2011. – 2014.g.
 • Eiropas Sociālā fonda projekts 2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 "Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas Lauksaimniecības universitātē"
 • TOP 008-12 projekts " Salenieku bloks" 
 • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts "Klimata pārmaiņu mazināšanas informatīvie pasākumi skolās", Nr. KPFI- 8/33. Izpildes laiks 2011.g.