Pārlekt uz galveno saturu

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

nature

Projekta numurs LIFE19 IPE/LV/000010

Struktūrvienības kods LIFE03

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā,  uzsāk vērienīgu daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature).  Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Par sadarbību kopējam mērķim ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan  nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

​Projektā plānotās daudzveidīgās aktivitātes un plašais sadarbības partneru iesaistīto ekspertu loks ir veiksmīgs priekšnosacījums, lai izstrādātu ilgtspējīgus risinājumus ES prioritāro biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Būtisks projekta izaicinājums ir rast metodes, kā pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to negatīvo ietekmi. Papildus tam projekts stiprinās sadarbību starp atbildīgajām valsts struktūrām, zinātniskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.

Projektā izvēlētas trīs pilottēmas –  ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana.

Projektu LIFE-IP LatViaNature īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem:

  1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
  2. Latvijas Lauksaimniecības universitāti
  3. Latvijas Universitāti
  4. Daugavpils Universitāti
  5. Vidzemes Augstskolu
  6. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru
  7. AS “Latvijas valsts meži”
  8. Latvijas Dabas fondu
  9. Pasaules Dabas Fondu.

Projekta laikā tiks stiprināta iesaistīto organizāciju kapacitāte un veicināta ieinteresēto pušu, jo īpaši privāto zemju īpašnieku iesaiste un izpratne par dabas aizsardzību, celta sabiedrības izpratne un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un veicināta brīvprātīgo iesaiste dabas daudzveidības saglabāšanā.

Projekta oficiālā mājaslapa: https://latvianature.daba.gov.lv/par-projektu/

Iestādes loma projektā Projekta partneris

Sadarbības partneri Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta uzsākšanas datums 

Projekta beigu datums 

Projekta mērķis FE-IP LatViaNature ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses.

Projekta budžets LIFE-IP LatViaNature tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums.

LLU kopējais budžets: 399 968 EUR

Projekta vadītājs LLU projekta vadītājs: Baiba Jansone; DAP projekta vadītājs: Ieva Saleniece