Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniskais žurnāls " Landscape Architecture and Art"

vāks 20
vāks22

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju aizsāk jauna, periodiska zinātniskā žurnāla izdošanu "Landscape Architecture and Art" (ISSN 2255-8632 print, ISSN 2255-8640 online), kurā atspoguļota nozīmīga daļa pēdējos gados veikto zinātnisko pētījumu. Rakstu tematika aptver arhitektoniski mākslinieciskās problemātikas, arhitektūras vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jautājumus, pilsētvides un lauku kultūrainavas ekoloģiskos un socioloģiskos faktorus, kas saistīti ar mākslas, arhitektūras un ainavas sintēzes meklējumiem humānās vides kvalitātes izveidē. Pateicoties izvērstajai starptautiskajai sadarbībai, sniegts ieskats arī ārvalstu kolēģu, īpaši Baltijas reģiona arhitektūras un mākslas zinātņu pētnieku darba rezultātos.

Līdz šim izdotie zinātniskie žurnāli: 

https://journals.llu.lv/laa/issue/archive

Nākamo rakstu iesniegšanas termiņš zinātniskajam žurnālam: līdz 30.04.2024.

Maksa par publikāciju: 250 EUR

Papildus informācija un jautājumi: laa@lbtu.lv

Datubāzes: Scopus (indeksēts no 2016. gada), Web of Science ™, Clarivate Analytics /bijušais Thomson Reuters/ (indeksēts no 2016. gada), AGRIS,CAB Abstract, Crossref (2017, 2018), EBSCO Art & Architecture Source, EBSCO Discovery Service, EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source, Primo Central (ExLibris).


Latvia University of Life Sciences and Technologies in collaboration with Riga Technical University and Art Academy of Latvia have launched a new, periodical collection of Scientific journal "Landscape Architecture and Art" that will contain a significant part of latest scientific researches. The topics of the published articles concern such issues as architectonical artistic problems, the maintenance and development of the architectural history and cultural heritage, ecological and sociological factors of the urban environment and rural cultural landscape that concern the search for the art, architecture and landscape synthesis in the process of creation of a humane environmental quality. With the help of expanded international collaboration, an insight was provided into several results of the researches performed by foreign colleagues, in particular, the Baltic region architecture and art science research workers.

Till now all published Scientific journal.

Next full paper submission in Scientific journal: till 30 April 2024

Publication fee: 250 EUR

More information and questions: laa@lbtu.lv

Publication ethics and publication malpractice

Abstracted and indexed*
Databases: Scopus (indexed since 2016), Web of Science ™, Clarivate Analytics /former Thomson Reuters/ (indexed since 2016), AGRIS, CAB Abstract, Crossref (2017, 2018), EBSCO Art & Architecture Source, EBSCO Discovery Service, EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source, Primo Central (ExLibris).