Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvētie promocijas darbi

2020. gads

28. augustā promocijas darbu "Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos" aizstāvēja Artūrs Veinbergs un ieguva zinātnes doktora grādu vides inženierijā un enerģētikā. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt hidroķīmisko modeli noteces kvalitātes uzlabojošo pasākumu ieviešanas simulācijai un izstrādāt metodiku hidroloģisko procesu kompleksai novērtēšanai un modelēšanai hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos. Promocijas darba zinātniskie vadītāji: profesors Emeritus Dr.sc.ing. Viesturs Jansons un profesors Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš.

2019. gads

21. oktobrī  promocijas darbu "Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē" aizstāvēja Kristīne Vugule un ieguva arhitektūras doktora zinātnisko grādu. Promocijas darba mērķis ir sniegt labāku izpratni par ceļa ainavas telpisko uztveri, kas ietekmē ainavu plānošanu un pārvaldību Latvijā. Promocijas darba zinātniskie vadītāji: viesprofesors PhD Simon Bell un docente Dr.oec. Ilze Stokmane.

28. augustā promocijas darbu "Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes" aizstāvēja Linda Balode un ieguvusi arhitektūras doktora zinātnisko grādu. Promocijas darba mērķis ir veikt zinātniski pamatotu rehabilitācijas dārzu un parku estētiskās, komunikatīvās, ekoloģiskās un funkcionālās kvalitātes novērtējumu un izveidot mūsdienu rehabilitējošas ainavtelpas konceptuālo modeli, kas veicinātu dziedniecisko procesu. Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore Dr.arch. Aija Ziemeļniece.

1. maijā LBTU Vides un būvzinātņu fakultātē promocijas darbu "Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā" aizstāvēja Aija Grietēna un ieguva arhitektūras doktora zinātnisko grādu. Promocijas darba mērķis ir noteikt harmoniskas ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbes veicinošos faktorus vides veidošanas mākslā Latvijā izglītības un mākslas ēku segmentā. Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore Dr. arch. Aija Ziemeļniece.